Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil

Format


2. Sistem autor-datum

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Tako, ako ste izabrali jedan od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.Knjiga (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Vidojević, Zoran. 2010. Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik; Institut društvenih nauka.


-Knjiga sa dva ili tri autora

Prezime, ime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Mratinić, Evica, Ksenija Miranović, i Momčilo Kojić. 2006. Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Beograd: Poljoprivredni fakultet.


-Knjiga sa četiri ili više autora

Kada u tekstu navodimo rad koji ima više od tri autora, tada taj citat obeležavamo prezimenom prvog autora i dodatkom "i dr." Na kraju rada, na referensnoj strani ("Literatura"), navodimo sve autore tog rada i to u sledećem formatu:

Prezime, ime, ime i prezime, [...] i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Broj izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Unković, Slobodan. 2001. Ekonomika turizma. 12. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Prezime, ime, ured. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Kocijančić, Radojka I., ured. 2002. Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Prevod ime prezime. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Ulmšnajder, Peter. 2011. Inteligentni život u univerzumu. Prevod Vladimir Jevtić. Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime, ime. Godina izdanja. "Naslov odeljka ili članka." U Naslov, ured. ime prezime, strane na kojima se nalazi članak. Mesto izdanja: izdavač.

primer:
Дмитровић, Катарина. 2006. "Погребни обичаји становништва бронзаног доба у Драгачеву." У Зборник радова Народног музеја, уред. Делфина Рајић, 11-30. Чачак: Народни музеј.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Rajković, Marica. 2011. "Pojmovi morala i herojstva u Ničeovoj filozofiji." Arhe 8, 15: 77-89.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Članak iz magazina

Nedeljni ili mesečni magazini se datiraju samo datumom (mesec i godina), čak iako postoji podatak o broju magazina.

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Dobs, Dejvid. 2011. "Ti divni mozgovi." National geographic Srbija oktobar: 29-51.


-Članak iz novina

Podatak o broju strana nije neophodan.

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov novina, datum izlaska (samo dan i mesec).

primer:
Павловић-Стаменић, Јасмина. 2012. "Кромпир спасава Грчку." Политика, 5. март.


Onlajn izvori

-Veb sajt

Za većinu veb sajtova potrebno je navesti autora sajta (ukoliko se navodi na sajtu), naslov, osoba ili organizacija kojoj je namenjen sajt, datum kreiranja ili modifikovanja (najskorijih promena) i URL ili DOI. Naslov se piše kosim slovima (italik) samo ako je naslov članka ili knjige koja je se nalazi u elektronskom pristupu. Naslovi sekcija ili strana unutar nekog sajt pišu se pod znacima navoda (" "). U slučaju da na sajtu nije istaknut datum kreiranja ili datum modifikovanja, navesti datum kad je pristupljeno sajtu.
primer:
Nacionalni park Đerdap. 2012. "Turistička organizacija Srbije." http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

Coletto, Diego. 2010. "Effects of economic crisis on Italian economy." EIROnline. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/03/articles/it1003019i.htm.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Opisivanje članka iz onlajn naučnog časopisa je isto kao i kod štampanih časopisa, samo što dodajemo lokacijski podatak na kraju u vidu URL adrese, DOI broja ili naziva baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...)

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Stojanović, Željko P., Katarina B. Jeremić, i Slobodan M. Jovanović. 2011. "Uticaj porekla skroba na reološka svojstva koncentrovanih rastvora skroba u vodi." Hemijska industrija 65, 6: 645-655, doi:10.2298/HEMIND110912075S.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Blog post

Opisuje se slično kao dokument sa autorom sa veb sajta. Naslov posta staviti u znakove navoda (" "), a ime bloga napisati kosim pismom (italikom). Staviti naziv "blog" u zagrade, ako se ta reč ne nalazi u nazivu bloga.

Prezime, ime. "Naslov posta." Naziv bloga. URL.

primer:
Coast, Steve. "I'm a new radical." Steve Coast's blog. http://stevecoast.com/2012/02/19/im-a-new-radical/.

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.