Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

APA stil

Referensna strana

Svi izvori koje smo navodili u toku teksta navode se na kraju rada u odeljku pod naslovom "Literatura", ili "Korišćeni izvori". Ako postoje neki dodatni izvori koji nisu citirani u samom radu, ali su poslužili pri pisanju rada, ili mogu da posluže za dalje izučavanje date teme, možemo ih navesti u odeljku sa naslovom "Bibliografija" ili "Dodatna literatura".

Izgled i redosled

APA stil nalaže da naslovi sa referensne strane budu poređani tako da prva linija svakog unosa stoji do leve margine, a ostale linije da budu uvučene. Ova lista bi trebalo da ima dvostruki prored.
Reference treba da budu poređane po alfabetskom redosledu. Naslovi na stranim jezicima koji počinju sa određenim ili neodređenim članovima ("a", "the", "Die", ...) se ređaju kao da član ne postoji. Isto tako, ako neki naslov počinje brojem naslov pišemo slovima.

Izgled referensne strane:

Literatura

Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.
Đorđević, S., & Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.
Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.
Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.
Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming /soultions
Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness
Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and personal life [Web log message]. Preuzeto sa http://www.myrockcrawler.com
Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild.org/
Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1
Mišić, M. (2012, februar 1). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.
Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.
Рокаи, П., Ђере З., Пал Т., & Касаш А. (2002). Историја Мађара. Београд: Clio.
Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ur/about/myths.html
Spic, E. H. (2011). Umetnost i psiha: studija o psihoanalizi i estetici. (A. Nikšić, prev.). Beograd: Clio.
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5
Straževica gotova za dva meseca. (2012, februar 1). Politika, str. 10.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. februar 2008). Stop underage drinking. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.stopalcoholabuse.gov
Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video]. Preuzet sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.