Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

MLA stil

MLA - Obeležavanje unutar teksta

Kod MLA stila izvor koji koristimo se navodi unutar teksta, tako što se autor i broj strana ili strane navode u zagradama. Citirani izvori se navode na kraju rečenice neposredno pre tačke. Na referensnoj strani se nalaze puni podaci o izvorima koji su korišćeni u tekstu.


Pravilo: Jedan autor

  1. Kada u rečenici spominjemo autora i navodimo njegove misli ili rečenice, onda je na kraju rečenice potrebno staviti broj strane na kojoj se nalazi rečenica u tekstu u zagradu:
    primer:
    "Jedan termin je", napisao je Sosir i to grafički predstavio, "kao centar jednog sazvežđa, tačka u kojoj se stiču drugi koordinirani termini, čiji je broj ograničen" (150).

  2. Kada se autor ne spominje u rečenici onda njegovo prezime i broj strane u radu stavljamo u zagrade i na kraj rečenice.
    primer:
    ... većina rešenja koja je Belami predložio pre bi se mogla smatrati proročkim no utopijskim, jer su nama danas dobro poznata i primenjena su u praksi, ali nam, nažalost, nisu donela sreću, kao što se Belami nadao (Berneri 243).


Pravilo: Dva ili tri autora

Rad sa dva ili tri autora. Kada u radu imamo dva prezimena povezujemo sa veznikom "i".
primer:
Ipak, Džordž Persi, jedan od kolonista, našao je za shodno da zapiše da su tamošnje livade pune cveća i jagoda koje su "četiri puta veće i slađe od onih u Engleskoj" (Lazić i Šćekić 10).
Ako imamo tri autora navodimo ih sa zarezom između i veznikom "i" ispred poslednjeg autora, npr. (Rafste, Setre, i Sunt 404).


Pravilo: Četiri ili više autora

Rad sa četiri ili više autora. Kod citiranja rada sa četiri ili više autora imamo dve opcije: ili navodimo sve autore, ili navodimo samo prvog autora i dodajemo nastavak "i dr." (ako je rad pisan ćirilicom) ili "et al." (na latinskom "i drugi" - ako je rad pisan latinicom). Način na koji ćete obeležiti citirani rad unutar teksta upotrebite pri pisanju punog oblika u "Korišćenoj literaturi."
primer:
Nadalje, kao potencijalni model nove paradigme, ona predlaže koncept Iris Young koji se temelji na mreži teorijskih rastera za sve društveno obespravljene subjekte, nevidljive i u kontekstu same teorije, što bi otvorilo prostor za artikulaciju mnogostrukih pozicija subjekata (Barada et al. 124-125).


Pravilo: Radovi udruženja, korporacija ili drugih organizacija

Ako je kao autor rada navedena neka organizacija navodimo njen pun naziv.
primer:
(Republički zavod za statistiku 20)


Pravilo: Dva ili više radova u jednom citatu

Kada citirate više od jednog rada u zagradama alfabetski poređajte izvore po prezimenima autora i razdvojite ih tačkom-zarezom:
primer:
Eksperimentalno je dokazano da se radni učinak menja u zavisnosti od količine osvetljenja (Kroemer i Grandjean 101; Lukiš i Mos 77).


Pravilo: Nepaginirani izvori

Kada citiramo izvor koji ne prikazuje broj strana (kao što su elektronski izvori) koristite broj paragrafa ili sekcije. Ako izvor koji navodite nema nikakve brojeve ili oznake, biće dovoljno navesti samo autora ili naslov.
primer:
(Myers para. 5)


Pravilo: Indirektni izvor (izvor naveden u drugom izvoru)

Kada se izvor autora koga navodimo pojavljuje u izvoru pisanom od strane drugog autora, onda u zagradama upišite "cit. prema":
primer:
Jer, kako je još Edmund Berk davno rekao: "Dosta se vlastima toleriše i propušta bez postavljanja pitanja tamo gde je mnogo toga prepušteno slobodi mišljenja. Sve postaje sporno tamo gde je sve nametnuto" (cit. prema Stanovčić 93)

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.