Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil

Obeležavanje izvora

2. Autor-datum sistem

Kod autor-datum sistema podaci o autoru, godini izdanja i broju strana se navode u zagradama i ovaj podatak ukazuje na referensnu stranu na kojoj su opisani izvori iz kojih su korišćene informacije.


Pravilo: Rad sa jednim autorom

 1. Kada navodimo autora i on se spominje u rečenici, onda posle prezimena autora navodimo godinu izdanja u zagradi, a na kraju rečenice, pre tačke, u zagradi napisati broj strane na kojoj se nalazi citat:
  primer:
  Fukujama (2007) sledi optimističku šemu kada piše da u "većini siromašnih zemalja koje su prešle na demokratiju posle 1989, kao i Srbija, Gruzija i Ukrajina, postojala je većina stanovništva koja je želela da se pridruži Zapadnoj Evropi i široj zajednici razvijenih demokratija" (212).

 2. Kada se autor ne spominje u rečenici:
  primer:
  "Promena ima veze sa naukom, a napredak s moralom" (Moris 2003, 231).

 3. Ako navod sadrži više od 100 reči, ili osam i više redova, onda citat ne stavljamo pod znake navoda, već zapisujemo u posebnom bloku sa uvučenim marginama. Rad koji smo citirali navodimo posle tačke na kraju rečenice u bloku. Posle reference nema nikakvih interpunkcijshih znakova.
  primer:
  Najbolji prikaz političkog sukoba koji se odvija na kulturnom planu nalazimo u poznatom članku Uga La Malfe:
  Jug Italije, za razliku od mnogih drugih oblasti, ne može da ima čast i obaveze koje nosi autonomno društvo, niti da se razlikuje od civilizacije kojoj istorijski pripada [...] tj. od zapadne zajednice, bez ekonomskih, društvenih i kulturnih uslova koji su karakteristični za Zapad [...]. I na [...] tu težnju kulture juga Italije, koja se nije ostvarila na ekonomskom i društvenom planu, nadovezuje se veliki komunistički pokušaj. Zaslugom komunizma [...] uspostavljena je politička aktivnost najsiromašnijih i najneobrazovanijih slojeva [...] . Na taj način je borba između moderne demokratije i komunizma, borba koja nije puko suprotstavljanje, već borba između dva ideala [...] postala važna i [...] za siromašni, zaostali, feudalni, ali istovremeno i za veoma civilizovani deo juga Italije. (La Malfa 1954, 14-16)


Pravilo: Rad sa 2 ili 3 autora

primer - dva autora:
Voda se najverovatnije stvorila prilikom oslobađanja molekula H2O u kristalnim strukturama nagomilanih silikata i iz leda iz 10-15% prikupljenih planetezimala sa ekscentričnim orbitama koji su se formirali u blizini granice formiranja leda (Rodžers i Čarnli 2002).

primer - tri autora:
Najuočljiviji zvezdani objekti I Populacije u našoj galaksiji jesu otvorena (razvejana) zvezdana jata kao što su M67 i NGC6451 koja su stara i do 10 milijardi godina (Salaris, Vajs i Persival 2004).


Pravilo: Rad sa više od 3 autora

Kada navodimo rad sa više od tri autora, onda posle prvog autora stavljamo "i dr." (ili "et al." ako rad pišemo na nekom stranom jeziku):
primer:
Diferencijalni planetezimali sa istopljenim jezgrom stoga spadaju među najranije objekte u Sunčevom sistemu, što je potvrđeno na osnovu nedavnog datiranja pomoću Pb-Pb metode (Bejker i dr. 2005).


Pravilo: Radovi udruženja, korporacija ili drugih organizacija

Kada je autor rada neka organizacija onda njen naziv treba staviti u zagrade kao autora tog dela. Ako organizacija ima poznat skraćen naziv, tada ćemo taj skraćeni naziv napisati u uglastim zagradama, posle punog naziva, u prvom navođenju; svako sledeće navođenje obeležavaćemo ovim skraćenim nazivom.
primer - prvo navođenje:
(Srpska akademija nauka i umetnosti [SANU] 2000)

primer - kasnija navođenja:
(SANU 2000)


Pravilo: Dva ili više radova u jednom citatu

Kada navodimo dva ili više radova, onda u zagradi navodimo autore originalnih radova po redu objavljivanja i razdvajamo ih tačkom-zapetom:
primer :
Prvobitno se veći deo spoljašnjih delova omotača sastojao do vrelih tečnih stena koje su činile okean magme, lišen organskog materijala ili života (Nisbet i Slip 2001; Agi 2004).


Pravilo: Više referenci od istog autora

Ako imamo dve ili više referenci od istog autora, onda navodimo prezime autora u zagradi i godine izdanja poređane po datumu izlaska.
primer :
(Elenkov 1989, 1995, 2004)


Pravilo: Više referenci od istog autora sa istom godinom izdanja

Ako imamo dve ili više referenci od istog autora, a izdate su iste godine, onda navodimo prezime autora u zagradi i godine izdanja sa dodatkom slovnih oznaka ("a", "b", itd.) kako bi ih razlikovali.
primer :
(Novaković 2010a, 2010b)

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.