Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil

Format

2. Sistem autor-datum


Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Ako ste izabrali neki od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.Knjige (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.
primer:
Матовић В. 1991. Критичка мисао српских социјалиста: (1868-1914). Београд: Институт за књижевност и уметност. 209 стр.

-Knjiga sa dva ili više autora

Prezime inicijal(i) imena, prezime inicijal(i) imena, ..., prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.
primer:
Filipović S, Đukanović B. Grupni socijalni rad. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 576 str.

-Knjiga sa više izdanja (navodimo samo ako ima više od jednog izdanja)

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Broj izdanja. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.
primer:
Backović M, Vuleta J. 2002. Ekonomsko matematički metodi i modeli. 2. izd. Beograd: Ekonomski fakultet. 631 str.

-Knjiga, prevod dela

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Prezime inicijal(i) imena, prevodilac. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.
primer:
Prajs S. 2011. Izučavanje medija. Kolović V, prevodilac. Beograd: Clio. 749 str.

-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
primer:
Богдановић Р, Ралевић М, уредници. 2005. Планирање и менаџмент градова и региона: зборник радова. Београд: Удружење урбаниста Србије. VIII, 418 стр.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov članka (ili poglavlja). U: Prezime inicijal(i) imena, urednik (ili priređivač). Naslov zbornika/knjige. Mesto izdavača: izdavač. Broj strana na kojima se nalazi članak.
primer:
Вујовић ДМ. 2006. Геопремер у моравичком округу (Чачак, Горњи Милановац, Лучани и Ивањица) и оснивање катастра земљишта. У: Рајић Д, уредник. Зборник радова Народног музеја; 36. Чачак: Народни музеј. стр 398.

-Članak iz naučnog časopisa

CSE stil za podatak o naslovu časopisa traži skraćeni naziv časopisa. Postoje pravila za pisanje skraćenih oblika naslova časopisa i njih možete naći na sajtu ISSN LTWA (organizacija za registraciju i dodeljivanje ISSN brojeva).
Skraćene oblike časopisa možete pronaći na sajtu ISI Web of Science ili pretragom na sajtu CAS Source Index (CASSI). Ako budete imali problema sa pisanjem skraćenih oblika naslova časopisa pišite nam na "Pitajte bibliotekara".
Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov članka. Naslov časopisa (skraćeni oblik). Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer koji je ovde dat je iz našeg časopisa "Politička revija", čiji je skraćeni oblik prema ISSN LTWA pravilima "Polit. rev." i mi ćemo zapisati ovaj podatak bez tački na kraju reči: "Polit rev".
primer:
Станковић В. 2010. Конфесионалност и политика научнотехнолошког развоја. Полит рев. 9(3): 127-142.

-Članak iz magazina

Skraćeni oblik naslova magazina treba pisati samo ukoliko postoji.
Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja mesec [ako izlazi mesečno]. Naslov članka. Naslov magazina. Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.
primer:
Retlif E. 2012 feb. Plod ukrštanja i selekcije: kako da napravite novog psa. Natl geogr. (64): 25-39.


Onlajn izori

-Veb sajt

Podatak o autoru (bilo da je u pitanju pojedinac ili organizacija) pišemo samo ako nije isti kao naslov sajta. Iza podatka o naslovu veb sajt stavlja se znak "Internet" u uglaste zagrade. Za podatak o godini izdanja možemo iskoristiti podatak o kopirajtu ili ako se godina izdanja i godina kopirajta razlikuju (npr. 2011, c2010). U uglaste zagrade se upisuju datum poslednje promene sajta i datum kada smo pristupili (citirali) sajtu. Na kraju staviti "Dostupno na:" gde se upisuje URL sajta.
primer (sa autorom):
Nonković S. Instalacija GPS-a na kormilo kompanije [Internet]. c2010. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69
primer (bez autora):
MedlinePLUS: Drugs and Supplements [Internet]. c2012. Bethesda: National Library of Medicine; National Institutes of Health; [ažurirano 24.02.2012; citirano 21.03.2012]. Dostupno na: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html

-Članak iz onlajn časopisa

Izvore koje preuzimamo iz časopisa koji se nalaze na Internetu ili nekoj onlajn bazi podataka pišemo u istom formatu kao i citate iz štampanih časopisa, osim što dodajemo podatak "[Internet]" iza naslova časopisa. Naziv baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...) navodimo posle podataka o broju strana, zatim sedište izdavača i naziv izdavača (vlasnika) baze podataka i godinu postavljanja na sajt.
primer sa vebsajta časopisa:
Dumović J. 2003. Optimizing computer system configurations. J Autom Control [Internet]. [citirano 25.02.2012]; 13(2): 23-33. Dostupno na: http://automatika.etf.bg.ac.rs/files/JAC/JAC2003_2/Jac2003%282%29_04.pdf
primer iz baze podataka:
Mohammadi F, Sedaghati R. 2012. Vibration analysis and design optimization of viscoelastic sandwich cylindrical shell. J Sound Vib [Internet]. [citirano 12.03.2012]; 331(12): 2729-2752. ScienceDirect. Amsterdam: Elsevier; c2012. Dostupno na: http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0022460X120011379212-0


- E-knjige

Kada citirate onlajn knjigu prate se iste instrukcije kao pri opisu veb strane, osim što se dodaje reč "Internet" u uglastim zagradama.
primer:
Jenks MA, Hasegawa PM, Mohan Jain S, editors. c2007. Advances in molecular breeding toward drought and salt tolerant crops [Internet]. Berlin: SpringerLink; [citirano 18.01.2011]; [oko 814 str.]. Dostupno na: doi:10.1007/978-1-4020-5578-2

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.