Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil

Format


1. Sistem notacija i bibliografije

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Tako, ako ste izabrali jedan od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

Kod označavanja citata sistemom notacija moramo obratiti pažnju kako ispisujemo format izvora u fusnotama ili endnotama i na kraju rada, na referensnoj strani. Ovde su dati formati građe koja je korišćena kroz primere, i to tako da je prvo dat primer formata fusnote (prepoznaćemo ga po broju koji stoji ispred i označava broj superskripta kojim je obeležen izvor), a zatim format na referensnoj strani ("Literatura").


Knjiga (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
1. Драгољуб Р. Живојиновић, Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт (1914-1918) (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 59.

primer (skraćena prikaz):
1. Живојиновић, Невољни ратници, 59.

referensna strana:
Prezime, ime. Naslov. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Живојиновић, Драгољуб Р. Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт (1914-1918). Београд: Завод за уџбенике, 2010.


-Knjiga sa dva ili tri autora

Za rad sa dva ili tri autora navesti sve autore i u fusnoti i u bibliografiji.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime i ime prezime, Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
2. Дара Дамљановић и Ксенија Кончаревић, Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку: прилози за историју (Београд: Славистичко друштво Србије; Чигоја штампа, 2010), 292-3.

primer (skraćena prikaz):
2. Дамљановић и Кончаревић, Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку, 292-3.

referensna strana
Prezime, ime, i ime prezime. Naslov. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Дамљановић, Дара, и Ксенија Кончаревић. Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку. Београд: Славистичко друштво Србије; Чигоја штампа, 2010.


-Knjiga sa četiri ili više autora

Za rad sa četiri ili više autora u fusnoti navesti samo prvog autora i dodati "i dr." (ili "et al." za naslove na engleskom jeziku). U bibliografiji navesti sve autore.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime i dr., Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
3. Jovan Hadži-Đokić i dr., Metalni stentovi u urologiji (Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999), 23.

primer (skraćena prikaz):
3. Hadži-Đokić i dr., Metalni stentovi u urologiji, 23.

referensna strana
Prezime, ime, ime i prezime, [...] i ime prezime. Naslov. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov, broj izdanja (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
4. Luis Carlos Junquiera i Jose Carniero, Osnovi histologije: tekst i atlas, 11. izd. (Beograd: Data status, 2005), 131-2.

primer (skraćena prikaz):
4. Junquiera i Carniero, Osnovi histologije, 11. izd., 131-2.

referensna strana
Prezime, ime. Naslov. Broj izdanja. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Junquiera, Luiz Carlos, i Jose Carneiro. Osnovi histologije: tekst i atlas. 11. izd. Beograd: Data status, 2005.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, ured. Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
5. Nadežda Vanlić-Razumenić, ured., Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena (Beograd: Velarta, 1998), 19.

primer (skraćena prikaz):
5. Vanlić-Razumenić, Radiofarmaceutici, 19.

referensna strana
Prezime, ime, ured. Naslov. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Vanlić-Razumenić, Nadežda, ured. Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena. Beograd: Velarta, 1998.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov, prevod ime prezime (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
6. Кристофер Кокер, Будућност рата, превод Миланка Радић (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 71.

referensna strana
Prezime, ime. Naslov. Prevod ime prezime. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Кокер, Кристофер. Будућност рата. Превод Миланка Радић. Београд: Завод за уџбенике, 2010.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov odeljka ili članka," u Naslov zbornika, ured. ime prezime (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
7. Elena G. Kamenjicki, "Radiofarmaceutici u pulmologiji," u Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena, ured. Nadežda Vanlić-Razumenić (Beograd: Velarta, 1998), 289.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov odeljka ili članka." U Naslov, ured. ime prezime, strane na kojima se nalazi članak. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja.

primer:
Kamenjicki, Elena G. "Radiofarmaceutici u pulmologiji." U Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena, ured. Nadežda Vanlić-Razumenić, 285-300. Beograd: Velarta, 1998.


-Članak iz naučnog časopisa

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
8. Jelena Đurić, "Procesi integracije identiteta," Filozofija i društvo 20, 2 (2009): 155.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Đurić, Jelena. "Procesi integracije identiteta." Filozofija i društvo 20, 2 (2009): 153-76.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Članak iz magazina

Nedeljni ili mesečni magazini se datiraju samo datumom (mesec i godina), čak iako postoji podatak o broju magazina.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov magazina, mesec i godina izlaska, broj strane na kojoj se nalazi citat.

primer (potpuni prikaz):
9. Robert Kunzig, "Grad je rešenje," National geographic Srbija, decembar (2010), 70.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Kunzig, Robert. "Grad je rešenje." National geographic Srbija, decembar 2010, 56-77.


-Članak iz novina

Podatak o broju strana nije neophodan.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov novina, dan, mesec i godina izlaska.

primer (potpuni prikaz):
10. Станко Стојиљковић, "Стопама Руђера Бошковића," Политика, 27. фебруар 2012.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov članka." Naslov novina, datum izlaska.

primer:
Стојиљковић, Станко. "Стопама Руђера Бошковића." Политика, 27. фебруар 2012.

Onlajn izvori

-Veb sajt

Za većinu veb sajtova potrebno je navesti autora sajta (ukoliko se navodi na sajtu), naslov, osoba ili organizacija kojoj je namenjen sajt, datum kreiranja ili modifikovanja (najskorijih promena) i URL ili DOI. Naslov se piše kosim slovima (italik) samo ako je naslov članka ili knjige koja je se nalazi u elektronskom pristupu. Naslovi sekcija ili strana unutar nekog sajt pišu se pod znacima navoda (" "). U slučaju da na sajtu nije istaknut datum kreiranja ili datum modifikovanja, navesti datum kad je pristupljeno sajtu.

fusnota:

primer - veb sajt:
11. Nacionalni park Đerdap, "Turistička organizacija Srbije," 2012, http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.
primer - rad sa autorom unutar veb sajta:
12. George P. Landow, "Victorian and Victorianism," Victorian Web, poslednja promena 2. avgusta 2009, http://victorianweb.org/vn/victor4.html.

referensna strana

primer:
Nacionalni park Đerdap. "Turistička organizacija Srbije." 2012. http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

Landow, George P. "Victorian and Victorianism." Victorian Web. Poslednja promena 2. avgusta 2009. http://victorianweb.org/vn/victor4.html.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Opisivanje članka iz onlajn naučnog časopisa je isto kao i kod štampanih časopisa, samo što dodajemo lokacijski podatak na kraju u vidu URL adrese, DOI broja ili naziva baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...)

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): broj strane na kojoj se nalazi citat, URL, DOI ili naziv baze podataka.

primer (potpuni prikaz):
13. Vera Rakonjac, Dragan Nikolić, i Milica Fotirić-Akšić, "Genetic gain form selection of vineyard peach native population," Genetika 43, 3 (2011): 463, doi:10.2298/GENSR1103457R.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): strane na kojima se nalazi članak.

primer:
Rakonjac, Vera, Dragan Nikolić, i Milica Fotirić-Akšić. "Genetic gain form selection of vineyard peach native population." Genetika 43, 3 (2011): [457]-63, doi:10.2298/GENSR1103457R.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Blog post

Opisuje se slično kao dokument sa autorom sa veb sajta. Naslov posta staviti u znakove navoda (" "), a ime bloga napisati kosim pismom (italikom). Staviti naziv "blog" u zagrade, ako se ta reč ne nalazi u nazivu bloga.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov posta," Naziv bloga, URL.

primer (potpuni prikaz):
14. David Lee King, "Twitter apps for the iPhone," David Lee King (blog), http://www.davidleeking.com/2012/01/13/twitter-apps-for-the-iphone/#.T04gW3LTiCI.

referensna strana
Prezime, ime. "Naslov posta." Naziv bloga. URL.

primer:
King, David Lee. "Twitter apps for the iPhone." David Lee King (blog). http://www.davidleeking.com/2012/01/13/twitter-apps-for-the-iphone/#.T04gW3LTiCI.

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.