Vodič za evaluaciju informacija
Nešto o aktuelnosti informacija...

Informacija o aktuelnosti može biti veoma važna za naše shvatanje neke teme, jer informacije mogu brzo postati prevaziđene. Kada zastupamo određeno gledište ili neku tezu sa informacijama koje su prevaziđene novijim istraživanjima ili skorašnjim događajima umanjujemo značaj našeg naučnog rada ili stava.

Ali, postoje slučajevi kada je korisno imati starije informacije: kada želimo da napravimo retrospektivu ili uvid u razvoj određene ljudske delatnosti kroz istoriju.

Obično su medicinske i prirodne nauke te kod kojih je veoma bitno pratiti najnovija dostignuća i istraživanja iz sveta. Humanističke i društvene nauke nisu toliko osetljive u smislu zastarevanja informacija, tako da često imamo priliku da čitamo neki komentar koji je objavljen pre nekoliko decenija i koji je još uvek veoma aktuelan.

Na primer, ako neki genetičar pročita članak iz naučnog časopisa koji je objavljen 2001. godine, velika je verovatnoća da su informacije zaključene istraživanjima te godine danas prevaziđene. Ali, Hajdegerovo tumačenje Ničeovog lika i dela i posle toliko decenija može biti veoma inspirativno.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.