Politički marketing i politička propaganda kao činilac savremenog političkog procesa

Politički marketing i politička propaganda kao činilac savremenog političkog procesa

Politički marketing i politička propaganda kao činilac savremenog političkog procesa

Predavač: prof. dr Dragana Novaković

Politički marketing je najšire prihvaćeni metaforički izraz  kojim se označava kontinuirana i/ili kampanjska promocija političkih subjekata, pojedinaca i organizacija, u određenom socijalnom sistemu.

Saznanja dosegnuta u marketingu, kao disciplini ekonomske nauke teorijski su postulirana u političkom polju tvrdnjom da je politički marketing moguć i na nivou političkog procesa i na nivou upravljanja tim procesom. Cilj političkog procesa je uspostavljanje usaglašenog odnosa između ponude (organizovanih političkih subjekata) i potražnje (očekivanja građana) u socijalnom sistemu. Takav proces uspostavlja se razmenom između političkih subjekata (pojedinaca i organizacija) i građana (birača). Proces je moguće kontrolicati upravljanjem tzv. marketinškim miksom, koji se zasniva na istraživanju političkog tržišta. Na osnovu rezultata istraživanja očekivanja građana, definiše se proizvod (politički program), utvrđuje cena (broj glasova), obezbeđuje plasman proizvoda (do celine biračkog tela ili ciljnih grupa u njemu) i osmišljava promocija (stvaranje sekundarnog i dosezanje primarnog publiciteta).

Da li je moguće praktično razlikovanje političkog marketinga i političke propagande, budući da se i politički marketing i plitička propaganda ostvaruju planiranim aktivnostima organizovanih političkih subjekata u oblikovanju, saopštavanju i diseminaciji naglašeno persuazivnih poruka , podvrgnutih različitim tehnikama manipulacije, čiji je cilj formiranje, potvrđivanje i/ili menjanje političkih stavova građana, pojedinaca i društvenih grupa u određenoj socijalnoj zajednici, a posledično i izazivanje njihovog trenutnog ili relativno trajnog željenog političkog ponašanja i dealnja?

 

Top