UPOZNAJ SAMOGA SEBE: KAKO RAZUMETI SVOJE STRAHOVE?

Subota i nedelja, 14. i 15. decembar od 14.30 do 17.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Igeatović“

UPOZNAJ SAMOGA SEBE: KAKO RAZUMETI SVOJE STRAHOVE?

Milan Damjanac (udruženje konstruktivista Srbije)

Subota i nedelja, 14. i 15. decembar od 14.30 do 17.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Igeatović“

UPOZNAJ SAMOGA SEBE: KAKO RAZUMETI SVOJE STRAHOVE?

Milan Damjanac (udruženje konstruktivista Srbije)

Konstruktivizam predstavlja metateorijsku poziciju i psihoterapijski modalitet koji tretira ličnost kao kontigentnu kategoriju uspostave iluzije kontrole nad svetom koji je neuhvatljiv u ljudske saznajne kategorije. Nametanje značenja svetu je ono što zovemo konstruktom. Konstrukt podrazumeva kategoriju koja obuhvata interpretaciju sveta i na nivou jezičkih simbola, ali i neverbalnih ekspresija i znakova, kao i motiva.

Prikazaćemo konstruktivističko viđenje čoveka i prikaz rada sa definisanjem naše životne uloge, naših strahova, težnji i potreba. Bavićemo se posmatranjem psihičkog problema, kao nekadašnjeg rešenja nekog drugog problema, koji je u međuvremenu postao problem za sebe. Umesto da posmatramo čoveka kao biće pokrenuto motivima koje zovemo iracionalnim, posmatraćemo čoveka kao biće vođeno potrebom da izbegne svoje velike strahove. U zavisnosti od nivoa opažajne budnosti, strategije za izbegavanje strahova su više ili mae vezane za primarne odnose i neverbalnu strukturu.

Pokušaćemo da uvidimo koliko smo mi zapravo vrsta psiholoških mehanizama koja je odgovor na strah, a koliko shvatanje, prihvatanje i „osvešćivanje“ tog straha nama pruža održavanje pretpostavke o sebi i životu. Onoliko koliko je strah osvešćen, toliko su naši mehanizmi pod našom kontrolom. Od toga zavisi da li smo mi u kontroli straha, ili strah kontroliše nas.

Cilj ove radionice je promena perspektive, na kojoj ćemo vežbati da govorimo i pišemo o sebi iz ugla drugih, sebe sada, sebe budućeg, poželjnog i nepoželjnog, svog stida, krivice i straha.

Top