Политички маркетинг и политичка пропаганда као чинилац савременог политичког процеса

Политички маркетинг и политичка пропаганда као чинилац савременог политичког процеса

Политички маркетинг и политичка пропаганда као чинилац савременог политичког процеса

Предавач: проф. др Драгана Новаковић

Политички маркетинг је најшире прихваћени метафорички израз  којим се означава континуирана и/или кампањска промоција политичких субјеката, појединаца и организација, у одређеном социјалном систему.

Сазнања досегнута у маркетингу, као дисциплини економске науке теоријски су постулирана у политичком пољу тврдњом да је политички маркетинг могућ и на нивоу политичког процеса и на нивоу управљања тим процесом. Циљ политичког процеса је успостављање усаглашеног односа између понуде (организованих политичких субјеката) и потражње (очекивања грађана) у социјалном систему. Такав процес успоставља се разменом између политичких субјеката (појединаца и организација) и грађана (бирача). Процес је могуће контролицати управљањем тзв. маркетиншким миксом, који се заснива на истраживању политичког тржишта. На основу резултата истраживања очекивања грађана, дефинише се производ (политички програм), утврђује цена (број гласова), обезбеђује пласман производа (до целине бирачког тела или циљних група у њему) и осмишљава промоција (стварање секундарног и досезање примарног публицитета).

Да ли је могуће практично разликовање политичког маркетинга и политичке пропаганде, будући да се и политички маркетинг и плитичка пропаганда остварују планираним активностима организованих политичких субјеката у обликовању, саопштавању и дисеминацији наглашено персуазивних порука , подвргнутих различитим техникама манипулације, чији је циљ формирање, потврђивање и/или мењање политичких ставова грађана, појединаца и друштвених група у одређеној социјалној заједници, а последично и изазивање њиховог тренутног или релативно трајног жељеног политичког понашања и деалња?

 

Top