Међународни уметнички пројекат „Они живе“

                                                                                                                               

  Почео је међународни уметнички пројекат под називом „Они живе“ - студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе

Међународни пројекат „Они живе“ -  студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе”,  чији је носилац  Дом културе Студентски град, започет је онлајн састанком партнера из пет европских земаља. Пројекат  се реализује од септембра 2020. до краја фебруара 2023. године, у оквиру програма за културу и медије Европске Уније „Креативна Европа“. Поред  Дома културе Студентски град из Београда који је лидер пројекта, као партнери на пројекту учествују и Међународни центар за архивска истраживања „Икарус Хрватска” из Загреба, Институт за савремену умјетност из Цетиња, Академија примјењених уметности из Ријеке, Факултет за аудиовизуелне комуникације на Универзитету краљ Хуан Карлос из Мадрида. Придружени партнери на пројекту су Институт за уметност у контексту на Универзитету уметности из Берлина и Центар за примењену историју из Београда.

Пројекат „Они живе“ бави се студентским животом од краја Другог светског рата до данас у контексту свакодневног живота у студентским домовима, културних навика и слободног времена студената, међуљудских односа и односа међу половима, као и друштвеног и политичког ангажовања студената.

Циљ пројекта је подстицање студентске популације да учествује у разумевању и заједничком креирању савремене уметности, користећи архивске материјале и учествујући у пратиципативним уметничким активностима током резиденцијалних боравака уметника у студентским домовима. Резултати пројекта ће послужити као смернице за менаџере културних институција и уметничких галерија, кустосе и уметнике, за даље унапређивање иновативних приступа развоју младе публике.

Маида Груден, координаторка пројекта истакла је: 

- Пројекат „Они живе“ настао је из претходних искустава које је Дом културе Студентски град стекао кроз реализацију два пројекта: „Портрет Студењака“, партиципативни фотографски подухват о нематеријалном културном наслеђу студената (2016) и Уметничку резиденцију „Цимер“ организовану у Студентском граду (2014). Претходна искуства и одзив студентске популације и бивших становника Студентског града су нас уверила да је битно да наставимо проучавање живота студената и осветлимо ово недовољно испитано поље живота великог броја генерација. У сарадњи са садашњим и бившим студентима, намеравамо да дођемо до спектра одговора шта значи бити студент кроз историју, али сада кроз пројекат који се одвија на ширем географском подручју и у европском контексту. Савремене уметничке праксе имају велики колаборативни и партиципативни потенцијал у откривању специфичног погледа на историју и живот заједница, као и потребе њених припадника, тако да се одрживост овог пројекта односи на успостављање мреже уметничких резиденција које ће бити организоване у студентским домовима у различитим земљама.

У оквиру пројекта планирано је неколико различитих активности, које започињу интерним тренинзима о концепцији и методологији праксе усмене историје и дигиталном архивирању. Архивирање ће подразумевати процес прикупљања и дигитализације фотографског материјала о студентском животу и снимање интервјуа усмене историје у свакој земљи чланици пројекта. Уредници дигиталних архива ће бити студенти из домова и то по један уредник из сваке земље. Усмене историје ће бити снимљене и архивиране у форми разговора са бившим и садашњим становницима студентских домова. Планирано је архивирање фотографија и интервјуа у све четири земље чланице пројекта, на колаборативној дигиталној платформи Topotheque (topothek.at/en/) и званичном сајту пројекта, који ће бити покренут крајем новембра ове године.

Програм уметничких резиденција биће реализован у студентским домовима у Подгорици, Београду, Ријеци и Мадриду. У резиденцијама ће учествовати по један уметник из сваке земље партнера, након чега ће бити организоване изложбе и трибински програми. Пројекат „Они живе“ ће на тај начин пружити прилику младим уметницима без претходног међународног искуства, који су заинтересовани за различите аспекте студентског живота у својим земљама, да учествују у уметничким резиденцијама у студентским домовима. У програму ће учествовати и млади кустоси из домена визуелних уметности, који ће заједно са уметницима бити одабрани на отвореном конкурсу, а затим ће похађати летњу школу о контекстуалним и партиципативним уметничким праксама на Институту за уметност у контексту у Берлину. Током резиденцијалих боравака у студентским домовима, уметници ће заједно са кустосима развијати уметничке пројекте директно са студентима као и на основу фото и аудио-материјала о студентском животу од 1945. до данас, која ће бити прикупљена и потхрањена на колаборативној дигиталној платформи Topotheque и званичном сајту пројекта. Након завршетка резиденција у студентским домовима, биће одржане изложбе са уметничким радовима, насталим током резиденција, у галеријским просторима у близини студентских заједница, које ће пратити каталог са текстуалним доприносима младих кустоса.

Мала „путујућа“ изложба биће креирана од архивираног дигитализованог фото-материјала, који ће за изложбу одабрати  петочлана група студената састављена од по једног студента из сваке од земаља чланица пројекта. Фокус изложбе биће усмерен на теме везане за свакодневни живот у студентским домовима, културне навике и друштвено-политички ангажман студената. Ова изложба биће одржана истовремено у студентским домовима у Београду, Мадриду, Подгорици, Ријеци и Загребу.

Књига произашла из пројекта „Они живе“ састојаће се из три дела: научних текстова из области различитих дисциплина на тему студентског живота прикупљених путем отвореног конкурса, текстова уметника и кустоса о реализацији резиденција и приручника о методологији организације резиденција ове врсте у студентским домовима.

...

                                                                                    ‘They: Live’ - student lives revealed through context-based art practices

The international project ‘They: Live’ - student lives revealed through context-based art practices, led by the Students’ City Cultural Centre, has begun its activities with an online meeting of partners from five European countries. The project takes place from September 2020 to February 2023 and it is realised within the framework of the European Union’s ‘Creative Europe’ Programme for Culture and Media. Besides the project leader - Students’ City Cultural Centre from Belgrade, the partners on the project are the International Centre for Archival Research ICARUS Croatia from Zagreb, the Institute of Contemporary Art (ICA) from Cetinje, the Academy of Applied Arts from Rijeka (APURI) and the Faculty of Audiovisual Communication at the King Juan Carlos University (URJC) from Madrid.  The associate partners on the project are the Institute of Art in Context from the Berlin Art University and the Centre for Public History from Belgrade. 

 ‘They: Live’ project explores the student life from the end of World War 2 to present day in the context of everyday life in student campuses, students’ cultural habits and their free time, interpersonal and gender relations, as well as their social and political engagement. The aim of the project is to encourage student population to take part in understanding and co-creation of contemporary art, by means of using archive materials and taking part in participatory art activities during residential stays of artists in student campuses. The project results will be used as guidelines for managers of cultural institutions and art galleries, curators and artists, for the purpose of further improvement of innovative approaches to development of young audience. 

Maida Gruden, a project co-ordinator, stated:

-‘They: Live’ project has emerged from previous experiences the Students’ City Cultural Centre, gained through realisation of two projects: ‘A Portrait of the Students’ City Cultural Centre’, a participatory photography project focusing on intangible cultural heritage of students (2016) and Art Residence ‘A Roommate’, organised at the Students’ City campus (2014).  The previous experiences and response from student population and former Students‘ City residents served as an assurance that it is important to continue exploring student lives and reveal this insufficiently explored field of life experienced by a large number of generations. In collaboration with present and former students, we intend to find a spectrum of answers to the question what it meant to be a student throughout history, but this time through a project taking place in a broader geographic area and in the European context.  Contemporary art practices have a large collaborative and participatory potential in revealing a specific view of history and life of communities, as well as of the needs of their members, thus the sustainability of this project involves establishing a network of art residencies, which will be organised in student campuses in different countries. 

Several activities have been planned in the framework of the project, starting with internal trainings on conception and methodology of oral history practice and digital archiving. 

Archiving will include the process of collecting and digitalisation of photographic material on student life and recording oral history interviews in every country participating in the project. 

The editors of digital archives will be student campus residents, with one editor from each country.  Oral histories will be recorded and archived in form of conversation with former and present residents of student campuses.  Archiving of photographs and recording interviews on the collaborative digital platform Topotheque (topothek.at/en/) and on the official project web-site, which will be launched by the end of October 2020, has been planned in all four countries participating in the project 

Art residence programme will take place in student campuses in Podgorica, Belgrade, Rijeka and Madrid. One artist from each partner country will take part in art residences, which will be followed by exhibitions and public debate programmes. ‘They: Live‘ project will in that manner provide young artists having no previous international experience, interested in various aspects of student life in their respective countries, with an opportunity to take part in art residencies in student campuses. Young curators involved in visual art, along with artists selected through an open call, will also take part in the project and attend the summer school on contextual and participatory art practices at the Institute of Art in Context in Berlin. During residential stays in student campuses, artists, together with curators, will develop art projects directly with students, as well as from photo and audio materials on student life from 1945 to present day, collected and stored on the collaborative digital platform Topotheque and the project’s official web-site. Following the end of residences at student campuses, exhibitions displaying art works created during residential stays will be held in gallery spaces in the proximity of student communities, accompanied by a catalogue with textual contributions of young curators. 

A small ‘travelling‘ exhibition will be created from the archived digitalised photo-material, selected for the exhibition by a five-member group of students consisting of one student from each country participating in the project. The exhibition will focus on topics related to daily life in student campuses, cultural habits and social-political engagement of students. This exhibition will be held at the same time in student campuses in Belgrade, Madrid, Podgorica, Rijeka and Zagreb. 

The book emerging from ‘They: Live‘ project will consist of three parts: scientific texts from various scientific disciplines on the topic of student life, collected through an open call, texts written by artists and curators on organisation of residencies and a guide on methodology of organisation of this type of residential stay in student campuses. 

Top