Импресум

Назив установе: ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНТСКИ ГРАД"

Улица и број: БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 179

Општина: НОВИ БЕОГРАД

Матични број: 07053029

Банка: УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА

Број рачуна: 840-497664-63; 840-497668-51

ПИБ: 101678687

 

Шифра деланости:

80420 - опис делатности: остало образовање

92320 - опис делатности: рад уметничких установа

92110 - опис делатности: филмска и видео производња

 

Регистарски број: 6009139403

Јединствени број буџетског корисника (ЈББК): 03648

 

Одговорно лице: Борис Постовник

 

Top