ДОМ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД – РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ ДКСГ ЗА 2024. ГОДИНУ

Please scroll down for English

Конкурс је отворен од 1.  до 25. новембра 2023. године.  

На конкурс је потребно послати:
1. Опис предлога пројекта (до 3000 карактера са размацима)
2. Визуелну презентацију пројекта (до 10 фотографија)
3. Техничку спецификацију пројекта
4. Биографију
5. Контакт податке, обавезно важећу е-маил адресу

*Све горе наведене информације се морају наћи у једном ПДФ документу, у супротном, апликација неће бити узета у разматрање
**ПДФ документ мора да носи име уметника или пројекта

Пријаве се шаљу на електронску адресу: galerija@dksg.rs

Пријаве које буду непотпуне и које стигну након рока неће бити разматране.
Конкурсна документација се не враћа.

Пријаве разматра и одлуку о излагању доноси савет Галеријe ДКСГ: Марко Лађушић (редовни професор ФПУ, Београд), Оливера Парлић (доцент ФЛУ, Београд), Владимир Ранковић (ванредни професор, ФИЛУМ, Крагујевац), Маја Станковић (редовна професорка, ФМК, Београд), Маида Груден (уредница ликовног програма ДКСГ).

Савет Галеријe ДКСГ ће узети у разматрање само пројекте и изложбе који до сада нису били реализовани на територији града Београда. Резултати конкурса биће објављени на сајту www.dksg.rs најкасније до 20. децембра 2023. године.  О одлуци савета Галерија ДКСГ учесници конкурса ће бити обавештени  е-мејлом.

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити уредници ликовног програма Дома културе Студентски град Маиди Груден на мејл адресу: maida.gruden@dksg.rs

***

OPEN CALL FOR AN EXHIBITING SEASON 2024 AT THE DKSG GALLERY

The Student City Cultural Center is announcing an Open call for an exhibiting season 2024 at the DKSG Gallery.

The Open call is open from October 1 to 25 November , 2023.

The following must be sent to the Open call:

1. Description of the project proposal (up to 3000 characters with spaces)
2. Visual presentation of the project (up to 10 photos)
3. Technical specification of the project
4. Biography
5. Contact information, a valid e-mail address is mandatory

*All the above information must be sent in one PDF document, otherwise the application will not be considered

**The PDF document must have the name of the artist or the project 

Applications should be sent to the following email address: galerija@dksg.rs

Or they could be sent by mail (material in one pdf document recorded on DVD or printed) to the following mail address:
(for the Open call – Gallery DKSG)
Dom kulture Studentski grad
Bulevar Zorana Đinđića 170
11070 New Belgrade
Serbia

Applications that are incomplete and that arrive after the deadline will not be considered.
Documents are not returned.

Applications are going to be considered and the decision on the exhibition season is going to be made by the DKSG Gallery council: Marko Lađušić (professor at FPU, Belgrade), Olivera Parlić (associete professor at FLU, Belgrade), Vladimir Ranković (associate professor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković (professor, FMK, Belgrade ), Maida Gruden (head of visual arts department DKSG).

The DKSG Gallery Council will only consider projects and exhibitions that have not been realized so far. The results of the competition will be published on the website www.dksg.rs no later than December 20, 2023.

Participants of the competition will be informed about the decision of the DKSG Gallery council selection by e-mail.

For all additional information, interested parties can contact Maida Gruden, Head of visual arts department, at the following email address: maida.gruden@dksg.rs
 

 

Top