БИЗАРНО

Петак, 27. март, 20.00, Велика сала
Народно позориште у Београду

Жељко Хубач:
БИЗАРНО*
Играју: Игор Ђорђевић, Никола Вујовић, Милош Ђорђевић, Соња Милојевић, Сузана Лукић
Режија: Снежана Тришић

... Би­зар­но је цр­но­ху­мор­на фу­га о смр­ти, ко­ја се од­ви­ја на раз­ли­чи­тим ни­во­и­ма јед­ног со­ли­те­ра у ко­јем жи­ве нар­ко­ма­ни, спон­зо­ру­ше и ма­фи­ја­ши, а кроз ко­ју про­ве­ја­ва за­ни­мљи­во пла­си­ран осе­ћај не­из­бе­жно­сти тра­гич­ног ис­хо­да...
 

Top