ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО - SILENCE IS GOLDEN

Понедељак 15. новембар, Великa / Мала сала

SILENCE IS GOLDEN is a festival of contemporary silent film of all categories, as well as a retrospective of classic works of the silent era. It consists of a competition program of newly made films, as well as special screenings of important films from the history of silent film with improvised music by several musical ensembles as accompaniment and accompanying lectures.

Venues: Student city Cultural center, ABAZIJA cinema Palić-Subotica, NKC, Niš

The festival is realized through several program sections:

A. A competition program of contemporary silent films evaluated by a three-member jury delegated by theorists and creators in the field of cinematography. The award for the best film is given, the sculpture SILENCE IS GOLDEN
B. Projection of a significant works from the history of silent film and accompanying lectures on film.
C. Performing improvised music on silent films from the competition selection.
D. Round table/Master classes on the topic of restoration, digitization and development of silent film form today in the light of the digital age
E. Networking with other silent film festivals in the world

The aim of the festival is to revalue silent film as an original cinematic expression and a film language based on visual, sign and non-verbal means of expression. Exploring the perspectives of silent film in the digital age, through the presentation of restoration and digitization projects.
The target group of the festival are students of the University of Arts, residents of the Student City, film lovers, professionals in the field of cinematography.

Awards & Prizes

Jury prize SILENCE IS GOLDEN
Audience award

Rules & Terms

1. The 1st Silent Film Festival SILENCE IS GOLDEN in its competition program shows domestic and international silent films that do not have dialogue and music and can have ambient noises or are completely without sound, of all categories and types.
2. Movies may contain text boards or subtitles, or notes for a score which can be performed live along with film.
3. Entries must not be older than 3 years
4. The duration of films that can be submitted is up to 45 minutes.
5. Films from the competition program are shown with live music.
6. Films may be submitted by directors, producers, institutions or other legal entities with rights to represent films.
7. The selection of films for the competition program is chosen by the selector of the competition program in coordination with the Artistic director of the festival.
8. In addition to the competition program, the festival presents other program sections in the field of theory, history and aesthetics of film, namely retrospectives, lectures, panel discussions and presentations of current film theoretical works on the topic of silent film.
Silent Film Festival SILENCE IS GOLDEN awards the prize for the best film according to the evaluation of the expert jury and the audience award. The award consists of a plaque and the participation of the festival organizers in the production of a silent film by the awarded author, lasting up to 5 minutes until the next edition of the festival.
10. The organizer undertakes to store all submitted films in the archives of the Festival and use them exclusively for documentary, educational and cultural purposes. In case the organizer has lost or damaged the copy, he is obliged to cover the cost of materials and making a new projection or archive copy.
11. The selector has the right to disqualify a film submitted on a copy of poor technical quality.
12. The organizer invites directors, producers and other members of the creative team of films selected for the competition program and provides them with accommodation during the three nights of the festival, but without the possibility of reimbursement of travel expenses, given the limited budget.

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО – Назив фестивала је инспирисан истоименим филмом Рене Клера, из 1947, са радњом смештеном у епоху немог филма.

Епоха немог филма је створила аутентично изражајно средство са оригиналним системом значењских кодова заснованим на поступцима који припадају искључиво визуелном кинематографском језику и манипулацији дијегетичким простором и временом- монтажи.

Појавом звука, играни филм је преузео и неке облике изражајности из класичних драмских форми и тиме изгубио на својој чистоти и аутентичности у естетичком смислу, често дајући предност вербалним изражајним средствима.

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО је фестивал савременог немог филма свих категорија, као и ретроспектива класичних дела неме епохе играног филма.  Састоји се од такмичарског програма новонасталих филмова, као и специјалних пројекција значајних филмова из историје немог филма са са импровизованом музиком неколико музичких састава као пратњом i пратећим предавањима.

 

Фестивал се реализује кроз неколико програмских целина:

А. Такмичарски програм савремених немих филмова који процењује трочлани жири делегиран од теоретичара и стваралаца из области кинематографије. Додељује се награда за најбољи филм, скулптура ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

Б. Пројекција значајног дела из историје немог филма и пратећa предавањa о филму.

В. Извођење импровизоване музике на неме филмове из такмичарске селекције. 

Г. Округли сто на тему рестаурације, дигитализације и развоја форме немог филма данас у светлу дигиталног доба

Д. Умрежавање са другим фестивалима немог филма у свету

 

Циљ фестивала је Ревалоризовање немог филма као оригиналног кинематографског израза и филмског језика заснованог на визуелним, знаковним и невербалним средствима изражавања. Истраживање перспектива немог филма у дигиталном добу, кроз представљање пројеката рестаурације и дигитализације.

Циљна група фестивала су студенти Универзитета уметности, становници Студентског града, филмофилска популација, професионалци у области кинематографије.

Учесници:

Игор М. Тохољ, Уметнички директор фестивала, уредник филмског програма ДКСГ, Петар Митрић, селектор програма, аутори импровизоване музике, гости- рестауратори филмских копија из епохе немог филма, теоретичари филма

Пропозиције 1. Фестивала немог филма ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

1.    Фестивала немог филма ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО у свом такмичарском програму приказује домаће и међународне неме филмове који немају дијалог и музику а могу имати амбијеталне шумове или су потпуно без звука, свих категорија и врста. 
2.    Филмови могу садржати таблое са текстом или титлове, или партитиуру за извођење музике уживо.
3.    Пријављени филмови не могу бити старији од 3 године
4.    Трајање филмова који се могу пријавити је до 45 минута.
5.    Филмови из такмичарског програма се приказују са живом музичком пратњом.
6.    Филмове могу пријавити редитељи, продуценти, установе или остале правне особе с правима за заступање филмова. На Фестивалу могу учествовати само филмови који немају аудиокомпоненту. Филмови се пријављују на емаил адресу силенцеисголд.фестивал@гмаил.цом са линком на сцреенер И пресс китом филма.
7.    Селекцију филмова за такмичарски програм бира селектор такмичарског програма у координацији са уметничким директором фестивала.
8.    Поред такмичарског програма фестивал представља И друге програмске целине из области теорије, историје и естетике филма И то ретроспективе, предавања, панел дискусије И презентације актуелне публицистике на тему немог филма.
9.    Фестивал немог филма ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО додељује награду за најбољи филм према оцени стручног жирија и награду публике. Награда се састоји од плакете и учешћа организатора фестивала у продукцији немог филма награђеног аутора у трајању до 5 минута до следећег издања фестивала.
10.    Организатор се обавезује да све пријављене филмове похрани у архиву Фестивала и користи их искључиво у документацијске, едукативне и културолошке сврхе. У случају да је организатор изгубио или оштетио копију, дужан је покрити трошак материјала и израде нове пројекцијске или архивске копије.
11.    Селектор има право да дисквалификује филм који је достављен на копији лошег техничког квалитета.
12.    Организатор позива у госте редитеље, продуценте и остале чланове креативне екипе филмова који су селектовани за такмичарски програм и обезбеђује им смештај током три ноћи трајања фестивала, али без могућности рефундације путних трошкова, с обзиром на ограничена буџетска средства.
 

Top