1. 5. 1992.| Ostali programi

Rasprave iz filozofije i teorije prava

autor: Đorđe Tasić
pripremili: Radomir D. Lukić, Danilo N. Basta, Dragan M. Mitrović
godina izdanja: 1992

Sadržaj:
Predgovor / Akademik Radomir D. Lukić
Filozofija prava, sociologija prava i pravna nauka
Pozitivno pravo kao vrednost i prirodno pravo
Dva postulata idealizma u filosofiji prava. (Kritički pogled na neke karakteristične moderne teorije)
Država i pravo
O metodologiji nekih koncepata javnog prava
O pojmu subjektivnog prava
Izvori pozitivnog prava
Realizam i normativizam u pravnoj nauci
Načelo zakonitosti u doktrinama Digija i Kelzena
Teorija socijalnog prava prof. Leona Digija kao anarhizam
Digi i pozitivistički sociolozi
Problem društvene ravnoteže
Pravda, opšti interes i društveni mir
Jedno jugoslovensko delo o državi. (Ujedno misli o nekim načelnim problemima moderne teorije prava)
Stanje društvenih nauka u Jugoslaviji
Politički režim u Jugoslaviji počev od 6. januara 1929. u svetlosti savremene pravne nauke

Povodom stogodišnjice rođenja prof. Đorđa Tasića, njegovi bivši učenici zajedno s poštovaocima iz mlađih generacija priredili su ovu zbirku prevoda rasprava na stranim jezicima, koje je on objavio u raznim stručnim časopisima Evrope.

Knjiga nije u prodaji