FORUM

Izgovorene reči, razložan govor i razgovor, koji prijanja, koji se čuje i u kome se učestvuje, oduvek su bili važni za utaživanje kulturnih potreba studentske populacije. Tribine su od osnivanja Doma bile i ostale značajno mesto okupljanja i učestvovanja studenata u programima. Tribinski program Forum je deo programskog paketa Doma kojim se ispunjavaju sklonosti studenata slušanju žive reči, uz mogućnost da se sretnu i razgovoraju s uglednim stvaraocima iz raznih oblasti. Tribinski program Doma daje priliku naučnicima, književnicima i umetnicima da verbalnim putem pokažu svoja dostignuća, ali i, dijalogom sa studentskim auditorijumom, doprinesu boljem razumevanju i obogaćivanju različitih duhovnih oblasti. Dinamičnost programa Forum se ostvaruje kroz predavanja, razgovore, prikaze i izlaganja, predstavljanje stvaralaca i njihovih dostignuća, susrete, okrugle stolove i tematske cikluse. Program Forum, takođe, daje priliku nadarenim mladim ljudima da iskažu rezultate svojih istraživanja i pregnuća u širem smislu. Kao mesto za promociju mladih stvaralaca, koji osvajaju različite kreativne oblasti, tribinski program Forum je postao pouzdana uporišna tačka njihovih očekivanja, ali i mesto koje već potvrđene i ugledne stvaraoce podseća na početke njihovog pojavljivanja u naučnoj i kulturnoj javnosti.

Urednik Miloš Knežević
tel. 26 73 623
fo­rum@dksg.rs

Mi­loš Kne­že­vić
urednik naučnog programa FORUM

Ro­đen 1952. u Be­o­gra­du. Za­vr­šio Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du 1976. i Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka u Be­o­gra­du 1978. Oba­vio po­sle­di­plom­ske stu­di­je na gru­pi za prav­nu te­o­ri­ju i filozofiju pra­va na Prav­nom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du 1984. U pe­ri­o­du 1988–2009. organizovao dva­de­se­tak okru­glih sto­lo­va i sa­ve­to­va­nja, pe­de­se­tak ci­klu­sa pre­da­va­nja
i pre­ko hi­lja­du tri­bi­na. Uče­stvo­vao u pri­re­đi­va­nju dva­de­se­tak struč­nih i na­uč­nih publikaci­ja. Po po­zi­vu dr­žao pre­da­va­nja na ne­ko­li­ko fa­kul­te­ta i in­sti­tu­ta (Prav­ni fa­kul­tet, Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka, Ge­o­gra­f­ski fa­kul­tet, Me­ga­trend univerzitet, In­sti­tut za evropske stu­di­je itd). Uče­stvo­vao u iz­ra­di tri­de­se­tak na­uč­nih pro­je­ka­ta, is­tra­ži­va­nja i save­to­va­nja. Je­dan je od osni­va­ča In­sti­tu­ta za ge­o­po­li­tič­ke stu­di­je. Glav­ni ured­nik časopisa Na­ci­o­nal­ni in­te­res i sa­rad­nik In­sti­tu­ta za po­li­tič­ke stu­di­je. Ba­vi se po­li­ti­ko­lo­škim ana­li­za­ma, po­li­tič­kim si­ste­mom i pro­ce­si­ma, te­o­ri­jom dr­ža­ve i pra­va, isto­ri­jom i međuna­rod­nim od­no­si­ma u do­me­nu kri­tič­ke ge­o­po­li­ti­ke i poj­mov­ne po­li­ti­ko­lo­gi­je. Ukup­no je ob­ja­vio vi­še od dve sto­ti­ne raz­li­či­tih tek­sto­va. Ta­ko­đe je ob­ja­vio sto­ti­nak nauč­nih ra­do­va u zbor­ni­ci­ma, go­di­šnja­ci­ma i ča­so­pi­si­ma. Pre­vo­đen na slo­ve­nač­ki, makedon­ski, ru­ski i en­gle­ski. Na­pra­vio pet­na­e­stak TV emi­si­ja, pri­lo­ga i fil­mo­va u dokumen­tar­noj for­mi. Ba­vi se skulp­tu­rom u dr­ve­tu.

Ob­ja­vio sle­de­će knji­ge:
Ka­ko po­mo­ći Evro­pi  (1993)  koautorski zbornik
Tvor­ci i tu­ma­či  (1994)  knjiga intervjua
O prav­di i pra­vič­no­sti (1995)  zbornik
Sr­bi­ja i Evro­pa (1996)  zbornik
Bal­kan­ska po­met­nja (1996)
Ko­so­vo i Me­to­hi­ja – iza­zo­vi i od­go­vo­ri (1997)  zbornik
Kr­sta­re­ća de­mo­kra­ti­ja (1999)
Isto­ri­ja Ko­so­va i Me­to­hi­je (2000)
na srp­skom i en­gle­skom – CD, elektronsko izdanje
Evro­pa iza li­me­sa (2001)
Vre­me glo­ba­li­za­ci­je (2003)  zbornik
Moć Za­pa­da (2005)
Savremeni predsednički sistemi  (2005) koautorska knjiga
Sa­če­ku­ša za Go­doa  (2006)
Ko­smet­ske te­me I(2006)
Ot­mi­ca Ko­so­va (2006)
Po­de­lje­na moć  (2006)
Iz­ne­ve­re­na dr­ža­va – Sr­bi­ja i Cr­na Go­rau vre­me­nu raz­la­za  (2007)
Ko­so­vo – dan po­sle. Ko­smet­ske te­me II (2007)
Živapro­šlost Ko­so­va. Ko­smet­ske te­me III(2007)
Pad  na pa­met. Smut­na vre­me­na I  (2008)
Mozaik  ge­o­po­li­ti­ke  (2008)
Evroskepticizam  (2008)
Žamor krize  (2008)
Srbija i Rusija  (2009)

Knji­ge u štam­pi:
Prizma geopolitike
Kon­tu­re ge­o­po­li­ti­ke
Me­sto Za­pa­da

Pri­pre­mlje­ne knji­ge:
Is­tok Evro­pe
Evrop­ski iden­ti­tet i in­te­gra­ci­je
Smut­na vre­me­na II
Ko­smet­ske te­me IV