23. 4. 2012.| Forum

Понедељак 23. 4. у 19:00, Мала сала

Лична повест времена

РАСТАКАЊЕ ПРОЛАЗНОСТИ

Дневнички записи 2011. Прва књига

Представљање књиге Милоша Кнежевића

Говоре: Бранко Пиргић, Сретен Стојановић и аутор

 

Днев­нич­ке бе­ле­шке су до­бро­вољ­но из­гнан­ство у закривљене пре­де­ле субјек­тив­но­сти, це­ло­днев­ни бо­ра­вак у про­сто­ри­ма вла­сти­тих фик­ци­ја. Али днев­ни­ци ни­су са­мо то, они су и от­кри­ве­на скрив­ни­ца ин­те­лек­ту­ал­ног, емотив­ног и вољ­ног ма­те­ри­ја­ла; колико-толико сређено при­бе­жи­ште у збрци да­на; скло­ни­ште пред опа­сно­сти­ма сва­ко­вр­сних не­бла­го­вре­ме­но­сти, преура­ње­ња и за­ка­шње­ња; уто­чи­ште усред за­бо­ра­ва ко­ји иза­зи­ва пре­бр­зи и ис­пра­зни жи­вот. Без па­те­ти­ке и илу­зи­ја: че­му још за­пи­си у ири­ти­ра­ју­ћем не-Е-вре­ме­ну мо­бил­ног, есе­ме­са, Ин­тер­не­та, сај­то­ва, меј­ло­ва, Гу­гла, Ја­хуа, Џи меј­ла, Фејс бу­ка, Ју тју­ба, Тви­те­ра, Скај­па, Ви­ки­пе­ди­је, Ви­ки­лик­са... усред он­то­ло­ги­је пре­бр­зог вре­ме­на, умре­жа­ва­ња, дру­штве­них и недруштвених, па­у­чи­на­сто из­о­па­че­них мре­жа? Че­му уоп­ште „фо­ку­си­ра­на“ пи­са­ни­ја у вре­ме­ну да­но­ноћ­ног, два­де­сет­че­тво­ро­ча­сов­ног при­ти­ца­ња инфор­ма­ци­ја о ни­че­му и ниг­ди­ни, тач­ног вре­ме­на у нео­д­ре­дљи­вом безвреме­ну? Зар сва­ки не­вољ­ни из­ло­же­ник ин­фо-те­ро­ру ни­је већ несношљи­во за­тр­пан от­па­дом на раз­мо­жде­ној де­по­ни­ји? Јесте, али то као да није довољно...Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/04/12 A/04-05/12