20. 2. 2012.| Forum

Ponedeljak, 20. 2. u 19:00, Mala sala

Predstavljanje čaospisa

UNIVERZITET U SVETLU DRUŠTVENIH PROMENA

Strukturne disfunkcije visokog školstva u ambijentu krize nauke i obrazovanja

Prikaz tematskog broja časopisa Nacionalni interes

Učestvuju autori priloga i članovi redakcije

 

Kao rezultat uspelog naučnog skupa o reformama obrazovanja koji je održan u oktobru 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upriličen je temaski broj časopisa Nacionalni interes. Dvadesetak autora protumačilo je problematiku promena u visokom obrazovanju sa kritičkog stanovišta njihove celishodnosti.