1. 5. 1996.| Ostali programi

Srbija i Evropa : evropski kulturni identiteti i nacionalni identiteti evropskih naroda - položaj i perspektive srpskog kulturnog identiteta u evropskoj kulturi : zbornik

priredio: Miloš Knežević
autori: Mile Nenadić, Trivo Inđić, Dragan Milunović, Mile Savić, Milorad Belančić, Petar Bojanić, Vladimir N. Cvetković, Slobodan Antonić, Dušan Stojnov, Jovica Trkulja, Slobodan Samardžić, Dušan T. Bataković, Predrag J. Marković, Dragoljub Kojčić, Slavoljub Lekić, Miloš Knežević, Lazar Žolt, Bojan Jovanović, Jovan Mirić, Dragan Pantić, Petar Jevremović, Miroslav Ivanović, Dragan Simić, Ilija Marić, Milorad Lazić, Gordana Živkovićgodina izdanja: 1996

Sadržaj:


PRVI DEO
Mile Nenadić: Evropski pedagoški obrazac i kulturni identitet Evrope
Trivo Inđić: Evropski kulturni identitet
Dragan Milunović: Nacionalni identitet i Evropa
Mile Savić: Dvosmislenost kulturnog identiteta
Milorad Belančić: Evropa kao aporija
Petar Bojanić: Evropa, groblje...
Vladimir N. Cvetković: Samopoimanje i političko projektovanje Evropski i nacionalni identiteti – srpska perspektiva
Slobodan Antonić: O razlici spram drugog kao početku narodnog poistovećivanja
Dušan Stojnov: Pojmovno određenje kulturnog identiteta

 

DRUGI DEO
Jovica Trkulja: Antinomije evropskog i jugoslovenskog identiteta
Slobodan Samardžić: Srbija i evropski koncept nacionalne države
Dušan T. Bataković: Srpstvo, jugoslovenstvo i evropsko iskustvo Skica za jednu teoriju diskontinuiteta
Predrag J. Marković: Shvatanje Evrope kod Srba u modernom dobu
Dragoljub Kojčić: Etos slobode u srpskom nacionalnom identitetu
Slavoljub Lekić: Srbija i evropski izazov
Miloš Knežević: Refleksi evropskog lika
Lazar Žolt: Slobodni zidari i nacionalni identitet u teoriji zavere


TREĆI DEO
Bojan Jovanović: Predharmonska Evropa
Jovan Mirić: Srbi i Evropa u modernom ključu
Dragan Pantić: Srpska kultura između vidovdanskog mita i evropskih ideologija
Petar Jevremović: Evropa kao metafora – sukob fantazama
Miroslav Ivanović: Mi nismo Evropa!
Dragan Simić: Srbija iznad limesa?
Ilija Marić: Vizantijska i evropska nauka Doprinos vizantijske naučne baštine utemeljenju moderne evropske nauke
Milorad Lazić: Metafizika srpske nacionalne kulture i njen evropski identitet
Gordana Živković: Potraga za smislom u filozofiji isihazma

Naučni skup pod naslovom Evropski kulturni identitet i nacionalni kulturni identitet evropskih naroda – položaj i perspektive srpskog kulturnog identiteta u evropskoj kulturi, u organizaciji Naučnog i Književnog programa DKSG održan je 3. juna 1996. godine u Beogradu, u okviru manifestacije Dani studentske kulture Srbije. Zamisao naučnog skupa zasnovana je na plodnom iskustvu ciklusa Pojam Evrope, koji je tokom 1995. i 1996. godine realizovan u okvirima Naučnog programa. U toku jednodnevne rasprave govorilo je 42 od 50 pozvanih učesnika. Radove je priložilo 32 učesnika od kojih je u zborniku pod naslovom Srbija i Evropa zastupljeno 26 autora, koji su pravovremeno dostavili autorizovane priloge. Zbornik Srbija i Evropa je, dakle, rezultat izdavačkog pregnuća Doma kulture, koji tim putem kulturnoj javnosti predočava različite interpretacije srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta a samim tim i različita poimanja evropskog kulturnog konteksta.
Miloš Knežević

Knjiga nije u prodaji